ชนะเลิศชิ้นงาน 3DPrinter

ชนะเลิศชิ้นงาน 3DPrinter

1) นายตุลาการ ลอยหา
2) นางสาวประภาภรณ์ ฉ่ำเพชร
3) นายเรืองศักดิ์ อาศัยนา
นักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
กลุ่ม 5-6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

1) คุณครูคุณากร ปั้นปรีชา ผู้ควบคุมทีม

ตัวแทนจากแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ที่ 1) คว้ารางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร
ในการแข่งขัน “การสร้างชิ้นงาน 3 มิติจาก 3D-Printer” : กลุ่มนักเรียน/สามเณร ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อผลงาน : “KBP headset Hanger”

ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ: ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่16-18 สิงหาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ