ผู้จัดทำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


6131283026 นายธนาวัฒน์ จิตเสนาะ เลขที่ 6 ปวส.2 เครือข่าย กลุ่ม 26131283027 นายเอกพล ภูอาจ เลขที่ 7 ปวส.2 เครือข่าย กลุ่ม 2