ทำเนียบบุคลากร

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

นายชวินทร์ พลหาญ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายสวัสดิ์ ธงไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงวุฒิ วิมลพัชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสนอม ทิพยรัตน์สุนทร
ครูชำนาญการ

นายอิทธิพล สุขเติม
ครูชำนาญการ

นายชนินทร์ พบลาภ
ครูชำนาญการ

นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
ครูอัตราจ้าง

น.ส.เอมอร สิมาทอง
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์
ครูอัตราจ้าง

น.ส.เสาวภา ยุติ
ครูอัตราจ้าง

น.ส.คุณากร ปั้นปรีชา
ครูอัตราจ้าง

นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ
ครูอัตราจ้าง

นายอิทธิพล นราชัย
ครูอัตราจ้าง

น.ส.ภัทราภรณ์ เผือกนอก
ครูอัตราจ้าง

นายสุภภณ สวาสุดิพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชฎาเนตร สุรำไพ
ครูอัตราจ้าง

นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
ครูอัตราจ้าง

นายภัทรพงศ์ สารักษ์
ครูอัตราจ้าง