เกี่ยวกับแผนก

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดทำการสอน 3 ระดับระดับที่ 1 ปวช. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

          เทคนิคคอมพิวเตอร์สามารถซ่อมแซม และบริการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์อาการ ตรวจสอบหาข้อบกพร่องซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กและเครื่องมือวัดทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังทำงานในด้านระบบภาพ ระบบเสียง และเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ระดับที่ 2 ปวส. แบ่งออกได้ 4 สาขาดังนี้
– สาขาที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

          ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ และไมโครคอลโทรลดลอร์ เช่น การสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ IOT อื่นๆ ระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีไมโครคอรโทรลเลอร์ในการควบคุม


– สาขาที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

          การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C , JAVA , HTML , PHP , Visual Basic และภาษาอื่นๆ ศึกษาด้านการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน การจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบอย่างครบวงจร


– สาขาที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

          คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย เน้นด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภายในองกรค์ เพื่อให้สนองต่อสภาพปัจจุบัน และผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Administrator) และการบริการจัดการเว็บไซต์ที่ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ


– สาขาที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

          การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดียออกแบบงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การผลิตดิจิตอลวิดีโอ การตัดต่อเสียง การตัดต่อวิดีโอ และการสร้างงานอนิเมชั่น และงานกราฟฟิกอื่นๆระดับที่ 3 ป.ตรี(2 ปี ต่อเนื่อง)

          หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล. บ) เป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่อง 2 ปี ระบบทวีภาคี สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ